Dítě musí znát:

 • Své jméno a příjmení
 • Svůj věk
 • Adresu svého bydliště
 • Jména rodičů
 • Zaměstnání rodičů (co dělají)
 • Vydrží u zadaného úkolu a práci dokončí
 • Je schopen pracovat samostatně i ve skupině

Matematické představy:

 • Geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)
 • Chápe číselnou řadu v rozsahu první desítky
 • Porovná, uspořádá a třídí soubory předmětů podle určitého pravidla (např.: podlebarvy, velikosti, tvaru, počtu)
 • Ví co je více, méně, stejně, první poslední, …

Dovednosti předcházející čtení a psaní:

 • Poznat některá písmena a číslice, ale nepíše je
 • Poznat a vyprávět krátkou pohádku
 • Vnímat hlásku ve slově na začátku slova
 • Rozložit slovo na slabiky
 • Přednést básničku
 • Zazpívat písničku
 • Držet správně tužku
 • Zná základní barvy
 • Znát základní znalosti z okolního světa

Znalosti z okolního světa dítěte:

 1. Názvy:
  • zvířat – lesní, domácí, exotická
  • ovoce, zelenina, květiny, stromy
  • dopravní prostředky
  • rodina (členové rodiny, vztahy mezi nimi, život v rodině) o druhy práce a činností dospělých a dětí
 2. Pojmy:
  • Velikost: malý, větší, největší, stejný, méně, více
  • Časové: včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer, den, noc
  • Prostorové: blízko, daleko, na, pod, mezi, vedle, nahoře, vlevo, vpravo
  • Roční období
  • Dny v týdnu
  • Předměty denní potřeby
  • Části lidského těla (nakreslí postavu se všemi základními znaky – hlava, krk, trup, končetiny, prsty, oči, uši, …)
 3. Sebeobsluha:
  – Samostatné oblékání, svlékání
  – Samostatné obouvání, zouvání, zavazování tkaniček
  – Samostatné stolování, jíst příborem
  – Hygiena: mytí, WC, smrkání
  – Umět požádat, poděkovat, pozdravit

Další činnosti:

 • Pracuje s nůžkami, umí vystřihnout jednoduché tvary
 • Umí zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály

Důležité!

 • Má slovní zásobu odpovídající věku
 • Dbát na správné vyjadřování
 • Mluvit celými větami gramaticky správně
 • Mluvit nahlas a zřetelně
 • Jestliže dítě nevyslovuje správně všechny hlásky – navštívit logopeda
 • Reagovat na pokyny dospělého (učitelky)

👍 Sdílejte dále: